Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SignWarehouse.nl

 

Opgesteld door Peter Bkker / SignWarehouse.nl te Assendelft op 09-11-2017

Mergelland 1, 1566 SR Assendelft

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 55508901

Inhoud

 1. Algemene Contractsvoorwaarden

Art. 1: Aanbieding en toepasselijkheid

Art. 2: Prijs

Art. 3: Leveringstermijnen

Art. 4: Betaling

Art. 5: Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten

Art  5.4 Kopersbescherming Trusted Shops

Art. 6: Risico

Art. 7: Aansprakelijkheid van leverancier

Art. 8: Intellectuele eigendom

Art. 9: Overmacht

Art. 10: Medewerking door afnemer

Art. 11: Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

Art. 12: Beëindiging

Art. 13: Toepasselijk recht

Art. 14: Geschillen

 1. Dienstverlening

Art. 15: Uitvoering

Art. 16: Wijziging en meerwerk

Art. 17: Opleidingen, cursussen en trainingen

 1. Verkoop van Apparatuur en/of Andere Zaken

Art. 18: Aflevering

Art. 19: Proefopstelling

Art. 20: Montage en installatie

Art. 21: Retourzendingen

Art. 22: Garantie

Art. 23: Aansprakelijkheid

 1. Onderhoud van Producten

Art. 24: Duur van onderhoudsverplichting

Art. 25: Onderhoud

Art. 26: Verplichtingen van leverancier

Art. 27: Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

Art. 28: Uitsluitingen

Art. 29: Onderhoudstarieven

 1. Verhuursvoorwaarden

E.1  Algemene bepalingen

E.2. Toepasselijkheid

E.3. Offertes

E.4. Totstandkoming van de overeenkomst

E.5. Inhoud van de overeenkomst

E.6. Aflevering en risico

E.7. Verplichting van de wederpartij

E.8. Schade en verlies

E.9. Vervoer

E.10. Aansprakelijkheid SignWarehouse.nl

E.11. Reclame

E.12. Betaling

E.13. Niet-toerekenbare tekortkoming

E.14. Eigendomsbehoud en zekerheid

 1. Algemene contractsvoorwaarden

1.1 Verklaring van in deze voorwaarden gebruikte termen

 1. A. nl / leverancier/verhuurder het bedrijf gevestigd op Sniep 77 2H 1112 AJ Diemen
 2. Overeenkomst(en): de tussen SignWarehouse.nl en Wederpartij aangegane overeenkomst(en), waarop de algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 3. Product: het artikel dat door SignWarehouse.nl aan de afnemer verhandeld wordt
 4. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van SignWarehouse.nl(en/of Wederpartij).
 5. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door SignWarehouse.nl aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod.
 6. Aanbod: de door een Wederpartij aan SignWarehouse.nl gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
 7. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door SignWarehouse.nl aan de Wederpartij.
 8. Koopcontract: de ter bedrijf van SignWarehouse.nl afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe verkoop.
 9. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan SignWarehouse.nl verschuldigd is.
 10. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
 11. Gebrek(en): een aan SignWarehouse.nl toe te rekenen mankement of defect aan het product, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het product niet (naar behoren) functioneert.

                                                                                                                                                                             Paraaf:

                                                                                                                                                                            

 1. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
 2. Wederpartij/afnemer: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot SignWarehouse.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met SignWarehouse.nl gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert of verhuurt, ook indien deze goederen of

diensten niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van afnemer om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. Leverancier behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen voor.

 1. Prijs

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Eventuele installatie- of montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen tenzij dit anders in de door SignWarehouse.nl opgestelde offerte vermeld is.

2.2 Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het

aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door de leverancier mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.

2.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door afnemer periodiek te betalen bedragen, geldt dat leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende

prijzen en tarieven aan te passen.

2.4 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor prestaties die volgens planning dan wel volgens de overeenkomst zullen worden

geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.5 Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door leverancier op basis van artikel 2.3 of 2.4 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde

kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.6 De prijzen die op de websites van SignWarehouse.nl genoemd worden zijn niet bindend. SignWarehouse.nl houdt het recht om recente prijswijzigingen door te voeren bij het opstellen van offertes of orderbedragen in andere aanbiedingen naar de wederpartij toe.

 1. Leveringstermijnen

3.1 Alle door leverancier genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in

acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen leverancier en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

 1. Betaling

4.1 Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.2 Incasso traject met betrekking tot geleverde goederen

De vervaldatum van facturen door SignWarehouse.nl opgesteld is bepaald op veertien dagen na de factuurdatum, mits anders vermeld door SignWarehouse.nl. Mocht de afnemer niet binnen zes weken na factuur datum  betaald hebben dan krijgt deze een herinnering van de factuur. Indien nodig volgt na zeven weken een tweede herinnering, na acht weken een derde herinnering.

Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, krijgt afnemer de schriftelijke aankondiging van het voornemen van SignWarehouse.nl om de vordering uit handen geven aan Payt rechtsbijstand. Indien de wederpartij binnen de gestelde termijn geen betaling aan SignWarehouse.nl verricht heeft, geeft SignWarehouse.nl de vordering uit handen aan Payt rechtsbijstand in welk geval afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De algemene voorwaarden van Payt rechtsbijstand zijn van toepassing vanaf het moment dat SignWarehouse.nl de vordering aan Payt rechtsbijstand uit handen geeft. Vanaf de vervaldag is afnemer over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.

 1. Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten

5.1 Gereedschappen, modellen, stempels, matrijzen, prototypes e.d. die specifiek ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst voor afnemer zijn vervaardigd, blijven eigendom van leverancier.

5.2 Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de op grond van de overeenkomst te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, alsmede de in artikel 4.2 bedoelde

bedragen, volledig aan leverancier zijn voldaan. Het is afnemer niet toegestaan van een geleverde zaak een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen. Indien afnemer mede uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt of laat

vormen, doet afnemer dit voor leverancier en houdt afnemer die zaak voor leverancier, die eigenaar is van de nieuw gevormde zaak totdat afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, alsmede de in artikel 4.2

bedoelde bedragen, volledig heeft voldaan. Een afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn

aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.3 Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.4 Overeenkomst inzake het gebruik van de Trusted Shops Kopersbescherming

U kunt bij ons geplaatste bestellingen tot een orderwaarde van 100 euro gratis via de kopersbescherming van Trusted Shops GmbH beveiligen. Daarnaast biedt Trusted Shops tegen betaling bescherming in combinatie met een garantsteller. De Trusted Shops kopersbeschermingsvoorwaarden zijn van toepassing, die u hier kunt vinden, De kopersbescherming wordt afgesloten door te klikken op de dienovereenkomstig aangewezen knop van de zogenaamde Trustcard, die als pop-up verschijnt op de bedankpagina voor de bestelling nadat een bestelling is geplaatst. Als u al geregistreerd bent voor kopersbescherming, wordt uw bestelling automatisch beschermd (automatische kopersbescherming) zonder dat u op de knop hoeft te klikken. Om u (automatische) kopersbescherming te kunnen bieden, moet de Trustcard toegang hebben tot bestelgegevens die in de cache van uw browser zijn opgeslagen. Daartoe worden een hashwaarde van uw e-mailadres, het bestelnummer en het totaalbedrag van uw bestelling aan Trusted Shops doorgegeven. Als u al geregistreerd bent voor kopersbescherming, is uw bestelling automatisch beschermd. Indien u nog niet geregistreerd bent voor kopersbescherming, kunt u zich registreren via de Trustcard zoals hierboven beschreven. Informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops is bijgevoegd bij de hierboven gelinkte Voorwaarden voor kopersbescherming.

 

 1. Risico Het risico van verlies of beschadiging van zaken of programmatuur die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte

hulppersoon zijn gebracht.                                                                                                                              Paraaf:

 

 1. Aansprakelijkheid van leverancier

7.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl.

BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Het maximum bedrag van uit te betalen schadevergoeding bedraagt € 22.000,- of is beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van SignWarehouse.nl is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: I) de redelijke kosten die afnemer heeft moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien afnemer de overeenkomst heeft ontbonden of indien leverancier de geleverde zaken of prestaties die, anders dan als gevolg van voor rekening van afnemer komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren. (II) de kosten die afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; (III) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade; (IV) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze

voorwaarden.

7.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 22.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

7.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade,gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van

een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

7.4 Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke

termijn ter zuivering van de tekortkoming, en leverancier ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

7.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt.

7.6 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van afnemer zou blijven indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

7.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 1. Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom - waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten - op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur

of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij leverancier of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal afnemer

programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen.

8.2 Afnemer is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van leverancier of diens licentiegevers bevatten. Afnemer verbindt zich deze zaken,

programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van afnemer die niet noodzakelijkerwijs de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. Afnemer zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de afnemer die de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

8.3 Afnemer zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de zaken, programmatuur of materialen verwijderen of wijzigen.

8.4 Leverancier is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Afnemer zal technische beveiligingsvoorzieningen nimmer verwijderen of ontwijken.

8.5 Indien afnemer programmatuur ontwikkelt of door een derde laat ontwikkelen dan wel indien afnemer het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door

leverancier ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal afnemer leverancier gespecificeerd schriftelijk verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal binnen redelijke

termijn mededelen of, en zo ja onder welke (financiële) voorwaarden afnemer de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie.

8.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden is afnemer gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur indien dit noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Onder 'fouten' wordt in deze voorwaarden verstaan het niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, het niet voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Afnemer dient fouten steeds onverwijld aan

leverancier te melden overeenkomstig de daarvoor door de leverancier kenbaar gemaakte procedure.

8.7 Leverancier zal afnemer vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is

op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde apparatuur, programmatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat afnemer leverancier onverwijld schriftelijk informeert over de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel aan leverancier overlaat. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, zo nodig in naam van afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

 

                                                                                                                                                                             Paraaf:

 

Vervolg 8.7. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de

betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die afnemer in de zaken, programmatuur of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat door leverancier zelf ontwikkelde zaken,

programmatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, te

zijner keuze, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de afnemer het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere zaken, programmatuur

of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van leverancier in verband met schending van rechten van intellectuele eigendom is uitgesloten, waaronder

begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde zaken, programmatuur en/of materialen in samenhang met niet door leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of wegens gebruik op een andere

wijze dan waarvoor de zaken, programmatuur en/of materialen zijn bestemd.

8.8 Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van zaken, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. Afnemer zal leverancier vrijwaren tegen elke

actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 1. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van leverancier.

Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar

verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 1. Medewerking door afnemer

10.1 Afnemer zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de zaken, programmatuur en van de door leverancier te verlenen diensten. Indien is overeengekomen dat afnemer programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien voor de

uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

10.2 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van afnemer werkzaamheden verrichten, zal afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorg

dragen. Afnemer zal leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

11.Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

11.1 Elk der partijen staat er voor in dat gedurende en na het einde van de overeenkomst alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid, redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden of indien deze betrekking heeft op de door leverancier gebruikte ontwerp-, fabricage- en/of constructiemethoden.

11.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest

bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 1. Beëindiging

12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden

beëindigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen opzegtermijn, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3 Een overeenkomst tot het verlenen van diensten kan nimmer eenzijdig door afnemer worden beëindigd anders dan in de gevallen genoemd in de twee voorgaande leden.

12.4 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5 Indien afnemer op het moment van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij leverancier ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die leverancier voor

de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 1. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen leverancier en afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen leverancier en afnemer geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

                                                                                                                                                                             Paraaf:

 

 

 1. Geschillen

De geschillen welke tussen leverancier en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen

met inschakeling van Payt, toe te wijzen jurist worden opgelost.

B.DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden

opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

 1. Uitvoering

15.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de

dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.2 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van afnemer op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen

op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.

15.3 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal leverancier steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

15.4 Het bepaalde in art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is steeds uitgesloten.

 1. Wijziging en meerwerk

16.1 Indien leverancier op verzoek of met instemming van afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties

door afnemer aan leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Afnemer aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van afnemer en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.

16.2 Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

16.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal leverancier afnemer tevoren schriftelijk

informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

17.Opleidingen, cursussen en trainingen

17.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan leverancier steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van

deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels.

17.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

C.VERKOOP VAN APPARATUUR EN/OF ANDERE ZAKEN

De bepalingen in dit hoofdstuk "Verkoop van apparatuur en/of andere zaken" zijn, naast de Algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur en/of andere zaken aan afnemer verkoopt. Apparatuur en andere zaken zullen in dit en het volgende hoofdstuk kortweg worden aangeduid als: "producten", tenzij

uitdrukkelijk wordt gesproken over "apparatuur", waarmee in voorkomend geval zal zijn bedoeld computer- en/of telecommunicatieapparatuur, daarbij behorende onderdelen, randapparaten en accessoires, een en ander in de ruimste zin van het

woord.

 1. Aflevering en acceptatie

18.1 De afnemer dient ervoor te zorgen dat het product geïnstalleerd kan worden door SignWarehouse.nl. Op basis van de door SignWarehouse.nl aangegeven afmetingen dient de wederpartij te zorgen voor voldoende doorgang om het product op de juiste plaatst te zetten en de faciliteiten te bieden die de werking van het product mogelijk maken. Indien er met betrekking tot de plaatsing en installatie door SignWarehouse.nl werkzaamheden verricht moeten worden voorafgaand aan de werkelijke in gebruik name zal SignWarehouse.nl de arbeidstijd en eventuele materiaalkosten in rekening brengen. Voor eventuele schade ontstaan aan  het product die voorkomt uit het feit dat er onvoldoende ruimte  / en of faciliteiten zijn om  normale plaatsing mogelijk te maken wordt de afnemer aansprakelijk gesteld.

18.2 De afnemer dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangstneming van het product. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft SignWarehouse.nl het recht om

het product mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.

18.3 Leverancier zal de producten verpakken volgens de bij hem gebruikelijke maatstaven. Indien afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Afnemer zal met

betrekking tot vrijgekomen verpakkingen van door leverancier geleverde producten handelen in overeenstemming met de alsdan geldende overheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van de betreffende voorschriften.

18.4 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.

Gedurende de testperiode zal afnemer het product niet voor productieve of operationele doeleinden gebruiken.

18.5 Het product zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

 1. a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
 2. b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
 3. c) indien leverancier voor het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op

het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld. In afwijking

van het voorgaande zal het product, indien afnemer daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

 

                                                                                                                                                                             Paraaf:

 

18.6 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat fouten in het product de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

18.7  Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het product fouten bevat, zal afnemer leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een gedetailleerd schriftelijk testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen in het product  aan te brengen.

18.8  Het product zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door leverancier uit te voeren montage of installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum waarop de montage of installatie gereed is.

Acceptatie van het product kan niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen overeengekomen specificaties en voorts niet wegens kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van het product redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om kleine fouten in het kader van de garantieregeling te herstellen.

 1. Proefopstelling

Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zal leverancier gehouden zijn tot het plaatsen van een proefopstelling met betrekking tot de producten waarvoor afnemer belangstelling heeft. Leverancier mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling betreft het tijdelijk op zicht plaatsen van producten in een standaarduitvoering, exclusief accessoires, in een door afnemer ter beschikking te stellen ruimte, alvorens afnemer definitief besluit de betreffende producten wel of niet tegen de geldende prijzen af te nemen. Afnemer is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van producten die onderdeel uitmaken van een proefopstelling.

 1. Montage en installatie

20.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de producten installeren, monteren of laten installeren of monteren.

20.2 Afnemer zal voor aflevering van de producten voor eigen rekening en risico een passende installatie- of montageplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals licht- en krachtstroom, bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking

stellen. Afnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van het gebouw of de locatie waarin de producten worden geïnstalleerd of gemonteerd. Afnemer draagt er tevens zorg voor dat noodzakelijke werkzaamheden die niet

deel uitmaken van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, stukadoors- en schilderswerk en dergelijke soortgelijke werkzaamheden, juist en tijdig zijn uitgevoerd. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voor pallets of plateauwagens voldoende grote liften, geschikt om de aangevoerde producten ongestoord naar de plaats van installatie of montage te kunnen vervoeren. Afnemer zal een goed afgesloten en uitsluitend voor leverancier toegankelijke ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van aangevoerde, maar nog niet geïnstalleerde of

gemonteerde producten en voor gereedschappen van leverancier.

20.3 Afnemer zal leverancier voor de uitvoering van de installatie of montage werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie of montage, gedurende de normale werkuren van leverancier. Indien installatie- /of montagewerkzaamheden onvoorzien buiten de normale werkuren van leverancier plaats vinden, kan leverancier daarvoor de door zijn bedrijf gebruikelijk

gehanteerde toeslag op de prijs aan afnemer in rekening brengen.

20.4 Indien de installatie- of montagewerkzaamheden zijn gebaseerd op vooraf aan de leverancier ter beschikking gestelde afmetingen en/of tekeningen, garandeert afnemer dat de opgegeven maten en gegevens door hem zijn gecontroleerd

en dat deze juist en volledig zijn. In geval dat de plaatsing van te leveren goederen problemen ondervind door onjuiste opgave van afmetingen en/ of tekeningen komen de extra kosten en arbeidsuren voor de  rekening van de afnemer.

 1. Retourzendingen

21.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is leverancier niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door leverancier van de door

afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat deze door leverancier zijn gecrediteerd.

21.2 Leverancier behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 10% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van €. 100,-- (honderd euro).

 1. Garantie

22.1 Garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling door SignWarehouse.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen SignWarehouse.nl en afnemer.  Gedurende de garantieperiode zal leverancier naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de producten, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud

zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Deze garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak overwegend vinden in ondeugdelijke installatie of

montage door leverancier. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier.

22.2 Buiten de in het vorige lid bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. a) onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften;
 2. b) gebruik op andere wijze dan het voorziene normaal gebruik;
 3. c) externe oorzaken, zoals brand- of waterschade;
 4. d) montage, installatie of het ongedaan maken hiervan door anderen dan leverancier;
 5. e) gebruik van materialen of zaken die door afnemer aan leverancier ter bewerking zijn verstrekt of die op instructie dan wel verzoek van afnemer zijn gebruikt;
 6. f) toepassing van werkwijzen en constructies volgens de instructies van afnemer;
 7. g) toepassing van een overheidsvoorschrift;
 8. h) niet schriftelijk door leverancier geautoriseerde wijzigingen die afnemer of een derde in de producten of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen;
 9. i) gebruikelijke slijtage;
 10. j) producten of onderdelen die leverancier van een derde heeft betrokken, voor zover de betreffende derde geen garantie aan leverancier heeft verstrekt

22.3 De in het eerste lid bedoelde garantie vervalt geheel indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens leverancier voldoet of indien afnemer het product zelf of door een derde laat repareren of herstellen.

 

                                                                                                                                                                             Paraaf:

 

22.4 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

22.5 Rechtsvorderingen ter zake gebreken dienen binnen zes maanden na reclame binnen de in het eerste lid bedoelde garantietermijn op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 1. Aansprakelijkheid

23.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald omtrent aansprakelijkheid, is leverancier niet aansprakelijk voor verminkte of verloren gegane gegevens door gebruik van de apparatuur.

23.2 Magnetische informatiedragers. SignWarehouse.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens SignWarehouse.nl, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

23.2. Producten van toeleverancier. Indien en voor zover leverancier producten van derden aan afnemer levert, zullen, mits dit door leverancier schriftelijk aan afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij leverancier; leverancier zal deze voorwaarden desgevraagd kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding

tussen leverancier en afnemer om welke reden dan ook buiten toepassing geacht worden te zijn, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

D.ONDERHOUD VAN PRODUCTEN

De in dit hoofdstuk "Onderhoud van producten" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier en afnemer een overeenkomst voor onderhoud van producten hebben gesloten.

 1. Duur van de onderhoudsverplichting

24.1 De overeenkomst voor onderhoud van producten wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt,zonder mogelijkheid van tussentijdse beëindiging.

24.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij afnemer of leverancier voor het einde van de overeengekomen periode de overeenkomst schriftelijk beëindigt met

inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 1. Onderhoud

25.1Tenzij in de onderhoudsovereenkomst anders aangegeven omvat het onderhoud van apparatuur:

 1. a) preventief onderhoud: de door leverancier ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en reiniging van de apparatuur;
 2. b) correctief onderhoud: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur en door eigen gebreken aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk beschadigde onderdelen;
 3. c) remote preventief onderhoud: de door leverancier ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur;
 4. d) remote correctief onderhoud: het diagnosticeren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur. Onder storing wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Het onderhoud van apparatuur omvat geen modificaties of verbeteringen. Bij gebreke van een schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen

aanvangstermijn zullen onderhoudswerkzaamheden worden aangevangen met inachtneming van een door leverancier te bepalen redelijke termijn.

25.2 Het onderhoud aan andere producten dan apparatuur omvat hetgeen in de onderhoudsovereenkomst ter zake uitdrukkelijk is omschreven.

25.3 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij leverancier geldende kantooruren op maandag t/m vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Indien onderhoud is aangevangen tijdens kantooruren en het onderhoudspersoneel van

leverancier het nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet dan wel wanneer de onderhoudswerkzaamheden geheel buiten kantooruren worden verricht, zullen de daarvoor geldende tarieven en opslagen

aan afnemer in rekening worden gebracht.

 1. Verplichtingen van leverancier

26.1 Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst is leverancier verplicht naar beste vermogen storingen die overeenkomstig artikel 26.2 door afnemer bij leverancier zijn gemeld, te verhelpen.

26.2 Leverancier heeft het recht om onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de producten omstandigheden voordoen die naar het oordeel van leverancier risico's ten aanzien van veiligheid of

gezondheid van medewerkers van leverancier met zich meebrengen.

26.3 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van leverancier.

26.4 Onderhoudsverplichtingen van leverancier gelden alleen in Nederland en voor zover het in Nederland opgestelde of gebruikte producten betreft.

 1. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

27.1 Afnemer kan apparatuur op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

27.2 Afnemer zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan het product, leverancier daarvan schriftelijk of de bij leverancier gebruikelijke wijze in kennis stellen, zo mogelijk door middel van een gedetailleerde omschrijving van opgetreden storing. Afnemer zal leverancier of een door leverancier aangewezen derde zonder vertraging toegang verschaffen tot de plaats van het product en het product aan leverancier ter beschikking stellen. Indien er diverse technische mogelijkheden bestaan om de storing te verhelpen, beslist de leverancier.

27.3 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige medewerker van afnemer voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.

27.4 Afnemer is bevoegd niet door leverancier geleverde producten aan te sluiten. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten van niet door leverancier geleverde producten voortvloeien, zijn voor rekening van afnemer.

 

 

                                                                                                                                                                             Paraaf:

 

27.5 Indien het naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal afnemer deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking  van leverancier stellen.

27.6 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van leverancier behoort, dient door afnemer ter beschikking te worden gesteld.

27.7 Afnemer draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de producten te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

 1. Uitsluitingen

28.1 Werkzaamheden wegens onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften, gebruik op een andere

wijze dan het voorziene normaal gebruik of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet

uitdrukkelijk onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de onderhoudsverplichtingen van leverancier en zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

28.2 Tenzij anders overeengekomen zijn in de onderhoudsprijs in ieder geval niet begrepen:

 1. a) het vervangen van verbruiksartikelen zoals magnetische opslagmedia, inkt e.d.;
 2. b) de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier;
 3. c) werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van het product;
 4. d) modificaties aan het product;
 5. e) verplaatsing, verhuizing of het opnieuw monteren of installeren van het product.
 6. Onderhoudstarieven

Voor zover dit niet in de onderhoudsovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald, geldt het bij de leverancier gebruikelijke basis onderhoudstarief. Onderhoudsvergoedingen zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden.

E.VERHUURVOORWAARDEN

E.1: Algemene bepalingen

E.1.1 Verklaring van in deze voorwaarden gebruikte termen

 1. A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van SignWarehouse.nl.
 2. Overeenkomst(en): de tussen SignWarehouse.nl en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 3. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van SignWarehouse.nl(en/of Wederpartij).
 4. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door SignWarehouse.nl aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod.
 5. Aanbod: de door een Wederpartij aan SignWarehouse.nl gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
 6. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door SignWarehouse.nl aan de Wederpartij.
 7. Huurcontract: de ter bedrijf van SignWarehouse.nl afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe verhuur.
 8. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan SignWarehouse.nl verschuldigd is.
 9. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
 10. Gebrek(en): een aan SignWarehouse.nl toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
 11. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
 12. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of

andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot SignWarehouse.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met SignWarehouse.nl gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens

rekening zaken worden gehuurd.

E.1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen E.4.2 en E.14.2 t/m E.14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

E.2: Toepasselijkheid

E.2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van SignWarehouse.nl en op alle door SignWarehouse.nl aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door SignWarehouse.nl aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.

E.2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

E.2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de

betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door SignWarehouse.nl wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

E.2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en SignWarehouse.nl

Artikel E.3: Offertes

E.3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden SignWarehouse.nl op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

E.3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

 

 

                                                                                                                                                                             Paraaf:

E.3.3 Door SignWarehouse.nl verstrekte Gegevens blijven eigendom van SignWarehouse.nl, mogen zonder de uitdrukkelijke

Schriftelijke toestemming van SignWarehouse.nl niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan SignWarehouse.nl worden geretourneerd. SignWarehouse.nl behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële

eigendom eventueel bestaande rechten voor.

E3.4 De door SignWarehouse.nl verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

 1. 4: Totstandkoming van de overeenkomst

E.4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover SignWarehouse.nl een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment

waarop de Orderbevestiging door SignWarehouse.nl is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

E.4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen

na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan SignWarehouse.nl laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.

E.5: Inhoud van de Overeenkomst

E.5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst,

zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door SignWarehouse.nl ondertekend of van SignWarehouse.nl uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract

bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.

E.5.2 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door SignWarehouse.nl verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om

de overeenkomst te ontbinden. SignWarehouse.nl is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

E.6: Aflevering en risico

E.6.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat het gehuurde geïnstalleerd kan worden door SignWarehouse.nl. Op basis van de door SignWarehouse.nl aangegeven afmetingen dient de wederpartij te zorgen voor voldoende doorgang om het gehuurde op de juiste plaatst te zetten en de faciliteiten te bieden die de werking van het gehuurde mogelijk maken. Indien er met betrekking tot de plaatsing en installatie door SignWarehouse.nl werkzaamheden verricht moeten worden voorafgaand aan de werkelijke in gebruik name zal SignWarehouse.nl de arbeidstijd en eventuele materiaalkosten in rekening brengen. Voor eventuele schade ontstaan aan  het